Улицата Via Sacra благо скршнува кон исток кај Епископската Базилика и натаму продолжува во права линија кон север под името Via Principalis Superior или Горна главна улица. Од западната страна на улицата се наоѓа Domus Fulonica, додека од источната се сместени Епископската резиденција, Теодосијанската палата и Куќата на Перистерија. Улицата не е комплетно откриена ниту пак доволно истражена.

Aрхеолошки лексикон

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026