Стариот град Стоби “…Stobis, vetere urbe…”, како што го нарекува римскиот историчар Ливиј, подигнат на влевот на Црна Река во Вардар...

Повеќе...

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026