VIA AXIA

Previous Next

Улицата со правец исток - запад, која ги двои Големата Бања и Палатата на Полихарм се нарекува Via Axia или Вардарска улица. Таа поминува покрај Куќата на Перистерија и продолжува на запад кон бедемот. Во делот кај Перистерија се забележува одводен канал кој минувал под улицата. Каналот е покриен со плочи од песочник.

Aрхеолошки лексикон

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026