ГРАДСКА ЧЕШМА

Previous Next

На југоисточниот агол од куќата на Перистерија е сместена градската чешма. Изградена е во доцната антика со сполии од постари градби. Водата била донесувана низ покриен канал под улицата Via Principalis Inferior кој носел вода и до Големата Бања. Пред да се најде во коритото, водата била акумулирана во еден долг резервоар од каде истекувала низ цевките.

Aрхеолошки лексикон

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026