Како резултат на летната школа за фотограметрија одржана во 2015 година во Стоби, беа направени триесетина 3D модели на предмети откриени при археолошките истражувања на локалитетот. Овие модели се почеток на нова дата база на документација на НУ Стоби и солидна основа за формирање на виртуелен музеј. Проектот беше реализиран како дел од сорaбoтката со фондацијата Балканско наследство, под раководство на д-р Џорџ Беван од Универзитетот Квинс во Канада.  

 

Terracotta Figurine by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Sidonian mold-blown bottle by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Small marble vessel by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Glass unguentarium by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Glass vessel by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Alabaster amphoriskos by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Anthropomorphic handle from prehistoric vessel by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Alabaster bottle by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Terracotta Figurine of Telesphoros by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Terracotta Figurine of Telesphoros with a child by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Onyx vessel by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Glass vessel by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Bone pyxis with presentation of Eros by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Bronze lamp by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Terracotta Figurine of a Mime by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Terracotta Figurine of a horseman by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Terracotta Figurine of Eros riding a bull by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Teracotta Figurine of Telesphoros with a child by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Terracotta Figurine of a comedian by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Terracotta Figurine of a bull by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

 

Terracotta Figurine of Eros with a dog by Balkan Heritage Foundation (BHF) on Sketchfab

Stobi Workshops and Field School

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026