Национална установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби - НУ Стоби


Адреса:  Aрхеолошки локалитет Стоби, 1420 Градско

                 Р. Македонија 

Email:      contact@stobi.mk


Тел:         +389 43 251 026

Fax:         +389 43 251 050

Stobi Winery

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026