Новости

Археолошка работилница на Стоби во организација на Факултетските собранија

октомври, 01 2020

 

     Во периодот од 28 до 30 септември 2020 година на археолошкиот локалитет Стоби се одржа Работилницата од областа на Античката и Современата култура (РАСК), организирана од Комисија за наука при универзитетското студентско собрание на УКИМ и Студентско археолошко здружение „Аксиос“ – Скопје, заедно со факултетските студентски собранија на ФЗФ, ФЛУ и ПМФ.

                 

 

     

 

На работилницата учествуваа по пет студенти од Институтот за Историја на уметност и археологија, Институтот за Етнологија и антропологија и Факултетот за Ликовни уметности. Учесницита на оваа работилница имаа извонредна можност одблиску да го запознаат археолошкиот локалитет Стоби, различните наоди и истражувања (од културна, духовна и уметничка вредност), како и да го согледаат потенцијалот на нивните (посебни) струки во овој поширок контекст и да го надградат своето знаење и искуство.

 

     Активностите беа поделени во два дела: теоретски, исполнет со предавања на разни теми и практичен дел, кој вклучуваше неколку активности за учесници на археолошкиот локалитет.

 

Првиот ден се состоеше од предавања за:

- Историјат на истражувањата на Стоби и историјат на Македонија и Стоби во римско време, на кои низ реконструирани скици беше претставен развојот на градот и сите ископувања кои се направени до денес. За сето тоа да се сфати подобро, завршивме со теренско шетање и објаснување, со кое преку примери беа покажани информациите пренесени на предходните предавања.

 

 

Вториот ден пак се состоеше од предавања за:

- Римска керамика од Стоби - технологија и типологија, односно влијанијата на источната и западната керамика која се носела на Стоби и се користела во секојдневниот живот.

- Предмети од коска - начинот на изработка на предмети кои се користеле во облеката, игли, делови од тогашен разбој, фурка, вретено итн.

- Предавање за римско стакло - предмети во кои се чувале парфеми, масла и секаков вид на течности, односно предноста која ја имале стаклените предмети пред керамичките. 

 

 

 

     На третиот и последен ден завршивме со предањето Улогата на црквата во секојдневниот живот. Денот започна со предавање за мозаикот на Стоби, а потоа сите учесници беа поделени во три групи и имаа можност да чистат дел од мозаик кој се конзервира, како и да кршат мермер на тесери кои беа потребни за изработка на мозаик и на крајот сите да учествуваат во неговата изработка.

 

 

     Предавачи беа вработените од НУ Стоби: Гоце Павловски, Јован Радњански, Златко Кованчалиев, Димитар Николовски, Мишко Тутковски и Томе Филов.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026