2010 Договор за спонзорство...

 

Во 2010 година е потпишан договор помеѓу Национална установа Стоби и Винарија Стоби за четиригодишно спонзорство во износ од 80 000 ЕУР. Средствата од спонзорстовото ќе бидат користени на годишно ниво за потребите на археолошкиот локалитет Стоби, односно за подигнување на нивото на грижа, промоција и презентација на културното наследство. 

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026