Новости

Јавен оглас за вработување

август, 07 2019

 

ЈАВЕН   ОГЛАС бр. 1/2019

за вработување на неопределено време

 

Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби – Градско има потреба од засновање на работен однос на неопределено време за 4 (четири) извршители – даватели на јавни услуги во културата за следните работни места:

 

 

 


 1. Кустос за римски период КУЛ 03 04 Д03 002 ...............  1 (еден) извршител  

 

Општи услови:

Да е државјанин на Република Македонија

Да е полнолетен

Да има општа здравствена способност за работното место

Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови:

Високо образование (VII/1 степен на стручна подготовка, 240 кредити според ЕКТС, Археологија или Историја на уметност со археологија)

 Работно искуство до 1 година

 

Распоред на работно време и износ на нето плата:

Работни часови: неделно 40

Работни денови: од понеделник до петок

Работно време: од 08:00 до 16:00

Нето плата: 21.566,00 ден.

 

2. Конзерватор за мозаик КУЛ 03 04 Д03 003................. 1 (еден) извршител

 

Општи услови:

Да е државјанин на Република Македонија

Да е полнолетен

Да има општа здравствена способност за работното место

Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови:

Високо образование (VII/1 степен на стручна подготовка, 240 кредити според ЕКТС, Ликовна уметност)

Поседување на конзерваторска лиценца се смета за предност

 Работно искуство до 1 година

 

Распоред на работно време и износ на нето плата:

Работни часови: неделно 40

Работни денови: од понеделник до петок

Работно време: од 08:00 до 16:00

Нето плата: 21.566,00 ден.

 

3. Конзерватор за метални предмети КУЛ 03 04 Д03 003...... 1 (еден) извршител

 

Општи услови:

Да е државјанин на Република Македонија

Да е полнолетен

Да има општа здравствена способност за работното место

Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови:

Високо образование (VII/1 степен на стручна подготовка, 240 кредити според ЕКТС, Археологија, Историја на уметноста или Ликовна уметност)

Поседување на конзерваторска лиценца се смета за предност

 Работно искуство до 1 година

 

Распоред на работно време и износ на нето плата:

Работни часови: неделно 40

Работни денови: од понеделник до петок

Работно време: од 08:00 до 16:00

Нето плата: 21.566,00 ден.

 

4. Водич низ локалитетот КУЛ 03 04 Д03 007......................1 (еден) извршител

 

Општи услови:

Да е државјанин на Република Македонија

Да е полнолетен

Да има општа здравствена способност за работното место

Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови:

Високо образование (VII/1 степен на стручна подготовка, 240 кредити според ЕКТС, Археологија, Историја на уметност со археологија или Наука за јазикот - Лингвистика)

Работно искуство до 1 година

 

Распоред на работно време и износ на нето плата:

Работни часови: неделно 40

Работни денови: од понеделник до недела

Нето плата: 19.163,00 ден.

 

 

Кандидатите за вработување на бараните работни места се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работното место. Кандидатите можат да ја спуштат пријавата за вработување со кликање тука.

 

 

Kандидатите кон пријавата треба да приложат во оригинал или заверени на нотар:

 

- Доказ за државјанство

- Доказ за општа здравствена способност за работното место

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија дејност или должност

- Доказ за завршено соодветно образование (Диплома или Уверение)

Доказ за работно искуство

 

Јавниот оглас трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во дневниот печат.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок определен согласно законските одредби. Најдобро рангираните кандидати ќе бидат повикани на интервју.

 

НАПОМЕНА: Согласно измената на Годишниот план за вработување на Националната установа Стоби за 2019 год. вработувањата се предвидени за:

Македонци;

 

Пријавите со потребната документација заинтересираните кандидати потребно е да ги достават во затворен плик со назнака “за Јавен оглас” до Националната установа Стоби, преку пошта на адреса Археолошки локалитет Стоби, 1420 Градско или во архивата на Националната установа Стоби.

Некомплетната и ненавремена документација нема да биде предмет на разгледување при изборот на кандидатите.

За резултатите од огласот кандидатите ќе бидат известени по писмен пат.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026